Fysiotherapie in de thuiszorg

Hieronder in het kort wat de mogelijkheden zijn door de samenwerking tussen de thuiszorg, ergotherapie en fysiotherapie.

Wat algemene relevante gegevens

Het percentage (oude) ouderen en chronisch zieken neemt drastisch toe; er is een zorgverschuiving van intra- naar extramuraal. Dit geeft een toename van (complexe) zorgvragen in de thuissituatie weer. Het is zo dat 94% van de ouderen (65+) thuiswonend is en 50% van de 80+’ers thuiswonend is.

Hoe meer thuiswonende ouderen hoe meer we te maken krijgen met multimorbiditeit en complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL-training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Fysiotherapie en ergotherapie zouden om die reden veel meer betrokken moeten worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. De therapeuten kunnen helpen om oplossingen te bieden bij complexe zorgvragen.

De geïntegreerde thuiszorg (GTZ) behelst de integrale samenwerking in de eerste lijn van drie kerndisciplines

 • Thuiszorg (wijkverpleging en –verzorging);
 • Ergotherapie;
 • Fysiotherapie;
 • Huisarts/praktijkondersteuner;
 • Evt. andere disciplines zoals logopedie, diëtiek, podoposturaal therapie en maatschappelijk werk.

De thuiszorgfysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor

 • Kwetsbare balans in de thuissituatie;
 • Redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis?;
 • Ondersteunen/verbeteren functionele activiteiten.

Valpreventie, als de cliënt

 • Gevallen is;
 • Bang is om te vallen waardoor hij/zij te weinig beweegt en daardoor juist meer kans heeft om te vallen;
 • Risico-inventarisatie, herwinnen zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf loophulpmiddelen.

Mobiliteitsbeperkingen

 • Moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/zitten gaan, traplopen;
 • Reactiveren bij inactiviteit;
 • Slechte conditie of spierverzwakking.

Mantelzorgondersteuning

 • De zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger.

Terminale cliënten

 • Houdingsadviezen;
 • Transfers;
 • Pijnbestrijding;
 • Oedeem;
 • Ademhaling;
 • Ontspanning.

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Controle op de veiligheid/ leefomgeving en mobiliteit;
 • Voortzetting behandeling/revalidatie;
 • Bevorderen zelfredzaamheid;

Opname-indicatie

 • Voor het verpleeghuis.

Voor de buurtzorgverleners

 • Advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.

 

De aanmeldingen van nieuwe patiënten uit deze kwetsbare doelgroep voor fysio- en ergotherapie, komen nu nog nauwelijks vanuit de thuiszorg. Zij zijn niet op de hoogte van wat de fysio- en ergotherapeut kan betekenen voor hun cliënten in de thuissituatie, en de ondersteuning die de therapeuten kunnen bieden aan de thuiszorgers zelf tijdens het uitvoering van hun zware taken.

Door de samenwerking van buurtzorgteams met plaatselijke fysio- en ergotherapeuten, leren zij elkaar kennen (korte lijnen) en leren zij elkaars expertise kennen en inzetten. Fysiotherapie in de thuiszorg (FTZ) zorgt voor functionele revalidatie en resocialisatie van ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten in de thuissituatie met als doel handhaven van de woonsituatie door (val)preventie, verbeteren van functionaliteit en kwaliteit van leven.
Fysiotherapie in de thuiszorg werkt altijd vanuit een multidisciplinair perspectief, heeft een breder indicatiegebied dan de regulier fysiotherapie aan huis en bereikt hierdoor een nieuwe, specifieke, kwetsbare en sterk groeiende doelgroep.

Thuiswonende ouderen, chronisch zieken, terminale cliënten en hun mantelzorgers kunnen door effectieve inzet door de thuiszorgers van fysio- en ergotherapie langer, veiliger en gelukkiger thuis blijven wonen.